Nasza Szkoła „Szkołą Młodych Patriotów”

   Od marca 2018 roku do listopada 2018 roku Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach uczestniczyła w realizacji projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, dzieciom na czym polega i czym jest współczesny, odpowiedzialny patriotyzm. Uczniowie naszej szkoły pod czujnym okiem bardzo pomysłowych i kreatywnych nauczycieli podejmowali różne zadania, ciekawe inicjatywy i brali czynny udział w zorganizowanych konkursach, przeglądach i debatach.

Nad realizacją poszczególnych zadań czuwali wyznaczeni nauczyciele:

Zadanie 1 – Iwona Szczuka, Edyta Talarowska
Zadanie 2 – Aneta Kliszczak
Zadanie 3 – Piotr Pałac, Karolina Wojtiuk, Marzena Bałdyga, SU SP1 Żary
Zadanie 4 – Iwona Ważna, Sylwia Kocioł, Bożena Masłowska
Zadanie 5 – Jolanta Kozińska, Iwona Szczuka
Zadanie 6 – Izabela Kudokas-Drąg
Zadanie 7 – Ewa Siatkowska, Irena Wiącek
Zadanie 8 – Iwona Mączkowska

Za realizację zadań otrzymaliśmy maksymalną ilość punktów. 

   Na samym początku przystąpienia do tego przedsięwzięcia Nasza Szkoła zgłosiła dwoje nauczycieli do udziału w kursie elearningowym „SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW – edycja VIII”. Pani Iwona Szczuka i pan Cezary Sułkowski ukończyli kurs i otrzymali zaświadczenia. Zostali koordynatorami działań realizowanych przez różnych nauczycieli z naszej szkoły w ramach konkursu SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW – edycja VIII”
Zadanie 1.

Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Na podstawie przesłanych materiałów otrzymaliśmy maksymalną ocenę: 10/10

Wykonanie:

   Dnia 26 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach odbyła się debata pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą? Udział w bardzo ożywionej dyskusji, prowadzącej do niezwykle istotnych wniosków wzięli udział uczniowie klas szóstych. Debata ta została poprzedzona lekcjami wychowawczymi i lekcjami języka polskiego, poruszającymi tematykę patriotyzmu. W czasie tych lekcji uczniowie wypracowali wiele cennych pomysłów, zebrali bardzo dużo istotnych informacji oraz stworzyli w grupach plakaty, które wykorzystali w czasie samej debaty. W samej debacie wzięło udział 58 uczniów, którzy byli reprezentowani przez trzy pięcioosobowe grupy. Wszyscy chętnie zaangażowali się w proponowane formy pracy, wymieniali się informacjami, dyskutowali. Pytania zadawane w czasie debaty nie sprawiały im problemów i odpowiadali na nie bardzo chętnie. Dzięki przygotowanym przez prowadzących debatę kartkach z wypowiedziami znanych osób na temat patriotyzmu mogli skonfrontować z nimi własne poglądy na ten temat.. Prowadzący debatę uczniowie: Kacper, Marta, Agnieszka z opiekunem p. Iwoną zachęcali uczestników do odpowiedzi na różnorodne pytania. Oto niektóre z nich:

  • Co to jest patriotyzm?
  • Czy w dzisiejszych czasach można spotkać patriotów? Po czym można ich rozpoznać?
  • Czy uważasz, że jesteś patriotą? Jak to okazujesz?
  • Co to znaczy być dobrym patriotą?
   Jakimi cechami powinien odznaczać się dobry patriota Uczniowie zgodnie stwierdzili, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo się mówi o patriotyzmie, jednak dla większości opiera się on na tradycyjnej definicji. Czytamy w niej, że patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania swojej ojczyźnie, a także ponoszenia za nią ofiar. Uczniowie biorący udział w debacie zgodnie zauważyli, że żyjemy dzisiaj w wolnym, niepodległym kraju i nikt nie wymaga od nich ponoszenia ofiar. Dyskutując, zastanawiali się jak zatem mogą pokazać, że są, że czują się patriotami. Tak naprawdę każdy z uczniów miał na to inny pomysł i śmiało wyrażali swoje poglądy na ten temat.
Iwona Szczuka, Edyta Talarowska

Zadanie 2.

Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Na podstawie przesłanych materiałów otrzymaliśmy maksymalną ocenę: 10/10.

Wykonanie:

   Od września do października roku szkolnego 2018/2019 uczniowie zostali zachęceni przez nauczycielkę plastyki panią Anetę do wykonania plakatów zatytułowanych „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Dodatkowo nauczyciel informatyki pan Cezary zainicjował i zachęcił uczniów klas piątych do wykonania plakatów multimedialnych, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem. Chętni uczestnicy wykonywali plakaty na lekcjach plastyki oraz na zajęciach koła artystycznego. Prace zostały wykonane przez dzieci z klas: czwartej, szóstej oraz siódmej. Była to praca dobrowolna wykonywana indywidualnie, bądź w grupie. Uczniowie na początku zostali zapoznani z ideą zadania, same opowiadały i interpretowały postać młodego patrioty, inspirując się faktem odzyskania przez Polskę niepodległości. Wykonane prace zostały ocenione i zamieszczone w szkolnej galerii.

Aneta Kliszczak, Cezary Sułkowski

Zadanie 3.

Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Na podstawie przesłanych materiałów otrzymaliśmy maksymalną ocenę: 10/10.

Wykonanie:

   To zadanie zostało zrealizowane na dwa różne sposoby, które nawzajem się uzupełniły i dały pełny obraz różnorodnych postaw patriotycznych. Z jednej strony została przeprowadzona ankieta, a z drugiej wywiady i sondaż wśród uczniów, nauczycieli i mieszkańców.
   We wrześniu i w październiku uczniowie naszej szkoły we współpracy z Samorządem Uczniowskim przeprowadzili szereg wywiadów z uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły oraz rodzicami na temat patriotyzmu. Ich zadaniem było przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli i mieszkańców miasta na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Zadanie przygotowali uczniowie z klas ósmych Ola, Julka, Kornelia i Damian pod opieką p. Joanny, p. Aleksandra oraz p. Marzeny. Polegało ono na tym, że uczniowie przeprowadzili szereg wywiadów z różnymi osobami pytając głównie o to:
 

„Czym dla ciebie jest patriotyzm?”
„Jak świętujesz uroczystości narodowe?”
„Czy uważasz się za patriotę?”
„Co robisz, aby pielęgnować polskie tradycje?”
„Kogo uważasz za patriotę?”
„Jakie cechy powinna mieć osoba, która jest dobrym patriotą?”
   Podczas wywiadu uczniowie prowadzący zauważyli, że zadawane pytania skłaniają do refleksji, pozwalają przemyśleć własne nastawienie do tematu, a nawet wywołują rozmaite reakcje. Uczniom sprawiły trudność i zażenowanie, zaś osobom starszym chwile refleksji. Niektórzy z nich mówią wprost, że nie czują się patriotami, bo od patrioty oczekuje się czegoś więcej niż oni chcieliby dać. Inni twierdzą, że do patriotyzmu należy dorastać przez całe życie.
   W październiku 2018 r. przeprowadzono wśród grupy rodziców, uczniów i nauczycieli SP 1 w Żarach ankiety na temat patriotyzmu. W badaniu wzięły udział 132 osoby, w tym: 40 nauczycieli, 46 rodziców i 46 uczniów. Ankiety dla nauczycieli i rodziców zawierały po 10 pytań, ankieta uczniowska liczyła ich 12. Pytania skierowane do wyżej wymienionych grup respondentów dotyczyły m.in. symboli narodowych, patriotyzmu na co dzień, na przykład w tak zwanej „małej ojczyźnie”, w miejscu pracy, w szkole; dumy z bycia Polakiem, losów Ojczyzny, znanych Polaków – wzorów patriotyzmu.
   Wyniki ankiet jasno wskazują, że, bez względu na wiek czy wykształcenie, Polacy interesują się losem swojej kraju, starają się kultywować, pielęgnować wszelkie przejawy patriotyzmu, znają historię Polski, czują więź z ziemią oraz tradycją i kulturą – identyfikują się z nią.
Piotr Pałac, Karolina Wojtiuk, Marzena Bałdyga, Aleksander Stachów, Joanna Naumik, SU SP1 Żary

Zadanie 4.

Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”Na podstawie przesłanych materiałów otrzymaliśmy maksymalną ocenę: 10/10

Wykonanie:

   To zadanie zostało zrealizowane w różnych klasach i na różnych poziomach. Nauczycielki historii: pani Iwona Ważna i pani Sylwia Kocioł przeprowadziły różnorodne inicjatywy:
a) W klasach czwartych przeprowadzony został konkurs patriotyczny, pytania obejmowały najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Uczniowie z największą liczbą punktów otrzymali oceny bardzo dobre z historii.
b) W klasie 5c odbył się quiz patriotyczny, w którym wszyscy uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli.
c) Klasy gimnazjalne oraz klasy ósme przygotowały na konkurs Historia Polski, a patriotyzm, prezentacje multimedialne, a najładniejsze nagrodzono i zaprezentowano na forum szkoły.
d) W klasach piątych odbyło się spotkanie z dyrektorem Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego panem Jackiem Jakubiakiem który przedstawił uczniom historię Żar i okolic na pocztówce . Podczas tego spotkania również nie zabrakło9 ciekawych pytań, na które uczniowie starali się odpowiedzieć.
e) Zwieńczeniem działań konkursowych był uroczysty apel z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę przygotowany przez uczniów klas piątych z p. Iwoną Ważną.

Iwona Ważna, Sylwia Kocioł, Bożena Masłowska

Zadanie 5.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Na podstawie przesłanych materiałów otrzymaliśmy maksymalną ocenę: 10/10.

Wykonanie:

   Dnia 12 października 2018 roku na świetlicy szkolnej odbył się SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ, w którym wzięli udział chętni uczniowie zgłoszeni przez swoich nauczycieli z klas 1 – 8, To wydarzenie zostało zrealizowane w ramach konkursu „Szkoła Młodych Patriotów”. Uczestnicy zostali wcześniej w klasach zapoznani z ideą konkursu i samodzielnie dokonywali wyboru wierszy o tematyce patriotycznej. To przedsięwzięcie okazało się mieć bardzo duże znaczenie dydaktyczne. Prowadząca konkurs pani Iwona Szczuka, przy współpracy z panią Jolą Kozińską na początku pięknie powitały uczestników i widownię słowami:
„Ojczyzna to wielkie słowo, pisało o niej wielu wybitnych pisarzy i poetów. Każdy z nich innymi słowami ogarniał dziejące się wydarzenia. Jedni sławili piękno jej krajobrazów…, inni zachwycali się bohaterstwem ludu, zy wreszcie niepowtarzalnością i kulturą. Ale wszyscy zgodnie chcieli i nadal pragną, aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. My również tym pragnieniem połączeni, o Ojczyźnie naszej dziś chcemy mówić”
   Uczestnicy zaprezentowali swoje recytacje. W sumie wysłuchaliśmy 32 wierszy w wykonaniu uczniów z klas 1 – 8. Uczniowie nie tylko pięknie deklamowali wybrane teksty, ale również uczyli się właściwych postaw od siebie nawzajem. Nierzadko na twarzach słuchających pojawiało się wzruszenie, zaciekawienie, zaskoczenie i zaduma. Niesamowitą zaletą okazał się brak podziału na grupy wiekowe. Podczas konkursu pierwszoklasista recytował obok ósmoklasisty i czuł się doceniony, wyróżniony, dumny ze swojego występu. Uczestnicy gratulowali sobie nawzajem, wspierali się, dopingowali siebie.
   Wszyscy słuchający recytacji stanowili jury konkursu i to oni wybierali najpiękniejsze recytacje, które nagradzali gromkimi brawami i oddanymi głosami na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania.
Według jury najpiękniej recytowali:
I miejsce – Antoni z klasy 5. – wiersz „Polska”
II miejsce – Bartosz z klasy 5. – wiersz pt. „Orlątko”
III miejsce – Hanna z klasy 4. oraz Zuzanna z klasy 8.

   Duże, ale bardzo pozytywne emocje, wzbudziły recytacje najmłodszych uczestników konkursu, którzy podbili serca wszystkich słuchających. Młodzi, dzielni recytatorzy zostali nagrodzeni dyplomami i słodkościami.

Jolanta Kozińska, Iwona Szczuka

Zadanie 6.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Na podstawie przesłanych materiałów otrzymaliśmy maksymalną ocenę: 10/10

Wykonanie:

   W dniu 10.10.2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach Konkurs Pieśni Patriotycznej. Organizatorem konkursu była nauczycielka muzyki wspomagana przez nauczycielkę religii. Na potrzeby konkursu został opracowany regulamin, który został przekazany wychowawcom klas. Za wybranie stosownych pieśni, wytypowanie wykonawców reprezentujących poszczególne klasy oraz ich przygotowanie odpowiadali wychowawcy.
   Do konkursu przystąpiło trzynaście podmiotów wykonawczych. Młodzi wokaliści oceniani byli przez jurorów złożonych z reprezentantów klas i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
Ocenie podlegały:

  • dobór repertuaru, zgodność z tematyką konkursu
  • muzykalność i warunki głosowe wykonawców
  • ogólny wyraz artystyczny
   Artyści oklaskiwani byli przez reprezentacje uczniów poszczególnych klas, panie: dyrektor, i wicedyrektor szkoły oraz nauczycieli opiekunów. Po wysłuchaniu prezentacji wokalnych, zliczeniu głosów jurorów, został ogłoszony werdykt:

I miejsce -kl. 4 B za wykonanie piosenki „Stare Miasto”
II miejsce -kl. 4 A za wykonanie piosenki „Wojenko ,wojenko’’
III miejsce – kl. 4F za wykonanie piosenki „Bo wszyscy Polacy’’

Wyróżnienia otrzymali:

kl. 5 C- za wykonanie piosenki „Pierwsza Brygada’’
kl. 5 A -za wykonanie piosenki „11 Listopada’’
kl. 4 C-za wykonanie piosenki „Pałacyk Michla’’

Nagrody i wyróżnienia wręczyła pani Dyrektor w towarzystwie organizatorek. Pozostali wykonawcy otrzymali dyplomy za udział. Widownia nagrodziła młodych artystów gromkimi oklaskami.

Izabela Kudokas-Drąg

Zadanie 7.

Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Na podstawie przesłanych materiałów otrzymaliśmy maksymalną ocenę: 10/10.

Wykonanie:

   W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach przystąpiła do projektu stworzenia Kodeksu Postępowania Patriotycznego. Zbiegło się to z 100-rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie zadania były p. Ewa Siatkowska i p. Irena Wiącek – nauczycielki nauczania zintegrowanego. We wrześniu 2018 roku klasy IV-VIII w czasie lekcji wychowawczych, opracowały kodeks najważniejszych, według nich zasad postępowania patriotycznego w formie pisemnej lub plakatu. Na wykonanie zadania klasy miały czas do połowy października. W tym czasie klasy I-III miały za zadanie przeprowadzić lekcje o patriotyzmie i nauczyć się 4 zwrotek hymnu państwowego. Po zebraniu wszystkich prac od klas IV-VIII p. Ewa Siatkowska i p. Irena Wiącek opracowały Kodeks Postępowania Patriotycznego, którego główne tezy umieściły na plakacie wyeksponowanym na głównym korytarzu, przy wejściu do szkoły. Tam również znalazły się biało-czerwone flagi wykonane przez uczniów wszystkich klas pierwszych. Na tablicy obok zostały umieszczone wybrane prace uczniów z klas IV-VIII. Ponadto we wszystkich klasach uczniowie wykonali gazetki związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Klasy pierwsze dodatkowo posadziły 100 biało-czerwonych tulipanów tworzących polską flagę – 1d i 1a p. Ewa Siatkowskiej i p. Krystyna Rewaj, a kl. 1c pod opieką p. I. Wiącek odtańczyła w strojach ludowych krakowiaka. Uwieńczeniem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, będą uroczyste apele, na których uczniowie szkoły odśpiewają cały hymn Polski.

Ewa Siatkowska, Irena Wiącek, Krystyna Rewaj

Zadanie 8.

Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Na podstawie przesłanych materiałów otrzymaliśmy maksymalną ocenę: 10/10. 

Wykonanie:

   Konkurs Literacki „Mała Ojczyzna w poezji i w prozie” Od 10 września do 6 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach odbył się szkolny konkurs literacki. Podczas rywalizacji o nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły w postaci książek i słodyczy, uczniowie wszystkich klas VI, VII, VIII i klas gimnazjalnych musieli napisać pracę literacką: „W jaki sposób poeci i pisarze poznanych utworów literackich ukazują miłość i przywiązanie do Małej Ojczyzny”. Podczas lekcji nauczyciele poloniści przeprowadzili zajęcia dotyczące pojęcia „Małej Ojczyzny” oraz wykorzystywania tego terminu w literaturze i mediach. Uczniowie prowadzili dyskusję na temat znaczenia lokalnego patriotyzmu w ich życiu i życiu bohaterów literackich, których poznali podczas lekcji języka polskiego.
   Uczestnicy konkursu mogli napisać: rozprawkę, list, przemówienie lub artykuł do szkolnej gazetki. Podczas pisania uczniowie musieli odwołać się do znanych sobie utworów literackich, zarówno z literatury polskiej, jak i powszechnej.
   Dyrektor szkoły wyznaczył komisję konkursową, w skład której weszli poloniści uczący w naszej szkole. Każdy z uczniów otrzymał adres poczty internetowej do członków komisji. Prace miały zostać napisane na komputerze. Na konkurs wpłynęło 46 prac, które zostały sprawdzone przez wszystkich członków komisji. Spotkanie jury odbyło się 8 listopada 2018r. Komisja ustaliła laureatów konkursu i przyznała wyróżnienia.
   9 listopada, podczas apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodycze oraz oceny celujące za udział w konkursie. Najlepsze prace dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Iwona Mączkowska
   Wielkie brawa i gratulacje należą się wszystkim zaangażowanym nauczycielom i uczniom w realizację wyżej opisanych zadań. To dzięki ich kreatywności, pomysłowości, chęci i zapałowi zdobyliśmy tytuł „Szkoła Młodych Patriotów”.


 

Z projektowym pozdrowieniem
Iwona i Czarek
Koordynatorzy projektu

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content