Świetlica

 
świetlica - logofacebook świetlicy SP1


Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku w godzinach  6.30 – 16.00
 
 
 
 
Wychowawcy świetlicy:
mgr Patrycja Dudkiewicz
mgr Sławomir Pawłowicz
mgr Teresa Kamińska
mgr Anna Cioch
mgr Klaudia Górzyńska

Czy to w słońce, czy to w deszcz,
w świetlicy fajnie jest…

 

 

   Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Spędzanie przez uczniów czasu w świetlicy powinno również sprzyjać ich wszechstronnemu rozwojowi – wzbogacać wiadomości, rozwijać umiejętności i zainteresowania oraz wychowywać. Dlatego na zajęciach świetlicowych realizujemy także zadania wychowawcze i dydaktyczne. Dzieci uczęszczające do naszej świetlicy maja czas na dowolne zabawy, zgodne ze swoimi upodobaniami, które staramy się odpowiednio kształtować.

 

W ramach codziennych zajęć świetlicowych:
 

 • rozwijamy zdolności manualne poprzez różnorodne techniki plastyczne
 • rozbudzamy dociekliwość poznawczą poprzez zajęcia praktyczne
 • rozbudzamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, wizyty w bibliotece szkolnej;
 • rozwijamy zainteresowania wiedzą matematyczną, muzyczno-ruchową, plastyczną i społeczno- przyrodniczą
 • uczestniczymy w wydarzeniach i świętach państwowych ( wzbogacamy wiedzę historyczną uczniów)
 • kształtujemy w uczniach postawę patriotyczną
 • dostarczamy radości i zadowolenia organizując różnorodne zabawy, imprezy i konkursy;
 • uczymy dzieci poczucia estetyki poprzez wykonywanie dekoracji do świetlicy, gazetek tematycznych, eksponowanie prac dzieci na wystawkach oraz w galerii prac;
 • wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy;
 • prowadzimy pracę wychowawczą zmierzającą do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)
 • dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie dzieci do używania form grzecznościowych;
 • pomagamy uczniom w odrabianiu zadań domowych, utrwalamy wiadomości z zajęć lekcyjnych;
 • rozbudzamy zainteresowania przyrodnicze poprzez tematykę związaną z ekologią, ochroną środowiska;
 • kształtujemy wrażliwość na potrzeby otoczenia poprzez udział w akcjach charytatywnych: zbierania nakrętek, karmy dla zwierząt;
 • kształtujemy zdrowy i bezpieczny styl życia, budujemy motywację do zachowań prozdrowotnych.

   Działalność świetlicy jest ściśle zintegrowana z zadaniami szkoły. Zajęcia w świetlicy, choć mają inny charakter niż lekcje, niewątpliwie przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów.

 

Dyżury w świetlicy

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej
 ARCHIWUM  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ
 
 

STATUT

BIP

Logo BIP

RODO

RODO

Librus

Uczestniczymy w programach

aspe

Program far

Od Grosika Do Zlotowki

Etwinning Logo

Projekt zdalna szkoła

Program office