Harmonogram imprez i uroczystości

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY – rok szkolny 2023/2024

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY – rok szkolny 2022/2023

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY – rok szkolny 2021/2022

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY – rok szkolny 2020/2021
 

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY – rok szkolny 2019/2020
 

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY – rok szkolny 2018/2019 

 

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY – rok szkolny 2017/2018 

 

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY – rok szkolny 2016/2017 

 

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY – rok szkolny 2015/2016 

 

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY – rok szkolny 2014/2015

Szkoła Podstawowa nr1 im. Fryderyka Chopina w Żarach


Lp.


Termin

Data realizacji

Organizacja roku szkolnego
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2014 r. godz.9.00
2. Zakończenie roku szkolnego 26. 06.2015 r. godz. 9.00
3. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2014 – 31.12.2014 r.
4. Ferie zimowe 16.02.2015 – 01.03.2015 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 02.04.2015 – 07.04.2015 r.
6. Rekolekcje Wielkopostne
7.  Wystawianie ocen I półrocza do 12 lutego 2015 r.
8. Wystawianie ocen II półrocza do 18 czerwca 2015 r.
9. Dodatkowe dni wolne w szkołach z pięciodniowym tygodniem pracy 14.10.2014 r. KEN),
10.11.2014 r.
02.01.2015 r.
05.01.2014 r.
01.04.2015 r. (sprawdzian kl. VI);
05.06.2015 r.
10. Ferie letnie 27.06.2015 r. – 31.08.2015 r.
11. Uroczystości szkolne, wycieczki oraz imprezy
– terminarz znajduje się w planie dydaktyczno-wychowawczo -opiekuńczym
Załącznik

Nadzór pedagogiczny
 1. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej Planu Nadzoru Pedagogicznego 15.09.2014 r.
2. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej Planu Finansowego szkoły na rok 2015 listopad – grudzień 2014 r.
3. Badania i diagnozy oraz terminarz i tematyka obserwacji, plan doskonalenia nauczycieli i ocena pracy nauczycieli – Plan Nadzoru Pedagogicznego. załącznik
4. Plan pracy biblioteki szkolnej załącznik
5. Plan pracy świetlicy szkolnej załącznik
6. Plan pracy pedagoga szkolnego załącznik
7. Plan pracy psychologa szkolnego załącznik
8. Plan pracy logopedy szkolnego załącznik
9. Sprawdzanie dokumentacji szkolnej – dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych oraz nauczania indywidulanego, a także arkuszy ocen oraz dzienników godzin dodatkowych z art. 42 raz w miesiącu – dyrektor i wicedyrektorzy arkusze ocen – po końcoworocznej klasyfikacji – czerwiec 2015 r.
10. Przyjmowanie studentów kierunków pedagogicznych z kraju i udział w zaliczaniu praktyk rok szkolny 2014/2015 w miarę zgłaszania się praktykantów

Polityka kadrowa
1. Kontrola prawidłowości prowadzenia akt osobowych nauczycieli listopad – grudzień 2014 r.
2. Terminy zawierania umów z nauczycielami i innymi pracownikami 01.09. – 14.09.2014 r. z możliwością odbywania stażu, pozostali pracownicy – dowolnym czasie zgodnie z potrzebą
3. Ruch służbowy nauczycieli – rozmowy z pracownikami, decyzje o dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu, konsultacje ze związkami zawodowymi od marca do maja 2015 r.

Działania związane z awansem zawodowym
1. Harmonogram działań dyrektora związany z awansem zawodowym załącznik
2. Procedury awansu zawodowego obowiązujące w szkole załącznik

Posiedzenie rad pedagogicznych
1. Spotkanie organizacyjne rady pedagogicznej przygotowujące nowy rok szkolny sierpień 2014 r.
2. Rada pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2014/2015, omówienie m.in.:

  • Przydziału zajęć i dodatkowych zadań;
  • Harmonogramu pracy szkoły;
  • Programu pracy szkoły na nowy rok szkolny.

Podjęcie Uchwał:
Zatwierdzenie:

  • Planu pracy szkoły
  • Nauczania indywidualnego.

Opiniowanie:

  • Organizacji pracy szkoły;
  • Propozycji dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom zajęć i dodatkowych zadań na nowy rok szkolny
29.08.2014 r. godz. 9.00
3. Rada pedagogiczna – Plan nadzoru dyrektora szkoły.
Opiniowanie:

  • Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w tym organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

Zatwierdzenie:

  • Procedury prowadzenia dokumentacji elektronicznej,
  • Procedury udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
15.09.2014 r.
4. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – klasyfikacja uczniów za I półrocze roku szk. 2014/2015 10.02.2015 r. godz. 14.30
5. Rada pedagogiczna podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2014/2015 05.03.2015 r. godz. 14.30
6. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za II półrocze roku szk. 2014/2015 18.06.2015 r. godz. 14.30
7. Rada pedagogiczna podsumowująca roczną pracę szkoły w roku szk. 2014/201 25.06.2015 r. godz. 11.30
8. Szkolenie Rady Obsługa i zastosowanie tablic interaktywnych w nauczaniu. Obsługa e-dziennika – 20h październik/listopad 2014 r.
9. Rada pedagogiczna- projekt planu finansowego szkoły na rok 2015, plan doskonalenia zawodowego listopad 2014 r.
10. Rada pedagogiczna szkoleniowa (tematyka do zaplanowania) maj 2015 r.

System egzaminów zewnętrznych
 1. Sprawdzian uczniów klas szóstych 01.04. 2015 r.
cz. I godz. 9.00
cz. II godz. 11.45
2. Sprawdzian kompetencji uczniów klas trzecich -OKE w Poznaniu Maj 2015 r. godz. 8.00
3. Sprawdzian kompetencji uczniów klas trzecich – język angielski 12 maja 2015 r., godz. 9.00
4. Sprawdzian kompetencji uczniów klas piątych:
– język polski
– matematyka
– język obcy
14.05.2015 r. godz. 8.00 19.05.2015 r.
21.05.2015 r.
5. Trening umiejętności egzaminacyjnych dla ucz. klas szóstych raz w tygodniu
6. Trening umiejętności uczniów klas trzecich raz w tygodniu
7. Powołanie zastępcy przewodniczącego Szkolnego zespołu nadzorującego sprawdzian do 1 lutego 2015 r.
8. Powołanie członków szkolnych zespołów egzaminacyjnych do 1 marca 2015 r.
9. Szkolenie dla dyrektora i zastępcy w związku z procedurami obowiązującymi na sprawdzianie OKE Poznań – luty 2015 r.
10. Szkolenie rady pedagogicznej w związku z procedurami przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów klas szóstych dyrektor szkoły
– luty/marzec 2015 r.
11. Zebranie z rodzicami uczniów klas szóstych informujące o procedurach przeprowadzania sprawdzianu na miesiąc przed sprawdzianem 25.03.2015 r. godz. 17.00
12. Spotkanie z uczniami klas szóstych w związku z omówieniem procedur obowiązujących na sprawdzianie na dwa tygodnie przed sprawdzianem 18.03.2015 r.
13. Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy przystąpią do sprawdzianu w terminie dodatkowym do 5 maja 2015 r.
14. Dodatkowy termin sprawdzianu dla uczniów klas szóstych, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie 01.06.2015 r. godz. 9.00
15. Przekazanie przez OKE wyników sprawdzianu do szkoły 19.06. 2015 r.
16. Wydanie zaświadczeń absolwentom SP wraz ze świadectwami 26.06.2015 r.

System oceniania w szkole

1. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – klasyfikacja śródroczna 12.02.2015 r.godz. 14.30
2. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – klasyfikacja końcoworoczna 18.06.2015r. godz. 14.30
3. Egzaminy klasyfikacyjne luty; czerwiec
4. Egzaminy poprawkowe luty; sierpień
5. Termin wystawiania proponowanych ocen na miesiąc przed klasyfikacją
6. Termin powiadamiania rodziców o proponowanej ocenie na miesiąc przed klasyfikacją

Współpraca z Radą Rodziców

1. Wybory rad oddziałowych 9 – 10. 09.2014 r.
2. Ukonstytuowanie się Rady Rodziców 22.09.2014 r.
3. Uchwalenie przez Radę Rodziców, w uzgodnieniu z Rada Pedagogiczną Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki 22.09.2014 r. godz. 17.00
4. Opracowanie przez Radę Rodziców planu pracy i preliminarza wydatków 22.09.2013 r.
5. Terminy spotkań z Radą Rodziców raz na kwartał

Zebrania z rodzicami

1. Zebrania informacyjne – przygotowanie uczniów do rozpoczęcia roku szkolnego 9 – 10.09.2014 r. godz. 17.00
2. Wywiadówka 18.11.2014 r. i 19.11.2014 r. (wtorek, środa) godz. 17.00
3. Wywiadówka – miesiąc przed klasyfikacją 12.01.2015 r. i 13.01.2015 r. (wtorek, środa) godz. 17.00
4. Wywiadówka – śródroczna klasyfikacja; 28.01.2015 r. i 29.01.2015 r. (wtorek, środa) godz. 17.00
5. Zebranie informacyjne dla rodziców kl. VI w sprawie przebiegu i przygotowania się do sprawdzianu uczniów kl. szóstych 26.02.2014 r. (środa) godz. 17.00
6. Wywiadówka 25.03.2015 r. i 23.03.2015 r. (wtorek, środa) godz. 17.00
7. Wywiadówka – miesiąc przed klasyfikacją 18.05.2015 r. i 19.05.2015 r. (wtorek, środa) godz. 17.00
8. Zebranie informacyjne dla rodziców ucz. kl. VI – omówienie wyników sprawdzianu uczniów klas szóstych czerwiec 2015 r.po otrzymaniu wyników

Działania dotyczące BHP oraz właściwych warunków nauki

1. Sprawdzanie czy tygodniowy plan lekcji jest zgodny z higieną pracy ucznia i nauczyciela 15.09.2014 r.
2. Przegląd szkoły pod wzgledem bezpieczeństwa koniec sierpnia 2014 r. – inspektor bhp
3. Szkolenie wstępne nowych pracowników wrzesień 2014 r. i w miarę potrzeby
4. Obowiązkowe szkolenie bhp nowych pracowników inspektor bhp
5. Sprawdzanie przygotowania sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych do nowego roku szkolnego koniec sierpnia 2014 r.
6. Sprawdzanie aktualności dokumentacji zdrowotnej nauczycieli, wysyłanie na badania okresowe sierpień 2014 r. oraz w miarę utraty aktualności

Promocja szkoły

1. Dzień Patrona Szkoły luty 2015 r.
2. Aktualizacja folderu szkoły marzec 2015 r.
3. Dzień Otwarty Szkoły 14.04.2015 r.
4. Sesja z okazji Dnia Ziemi kwiecień 2015 r.
5. Redagowanie szkolnego miesięcznika „Puls Jedynki”i gazetki kl.I-III „Alfabet” rok szkolny 2014/2015
6. Systematyczne uzupełnianie strony internetowej szkoły; wprowadzanie danych do BIP rok szkolny 2014/2015
7. Prowadzenie Kroniki Szkoły – mgr M. Łukowska rok szk. 2014/2015
8. Tydzień ekologiczny kwiecień 2015
9. Prowadzenie Kroniki działań ekologicznych i współpraca z Fundacją Nasza Ziemia – wicedyrektor H. Kryszewska rok szkolny 2014/2015

Termin opiniowania arkusza organizacyjnego
1. Opracowanie arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny (2 egz.) do 30 kwietnia

STATUT

BIP

Logo BIP

RODO

RODO

Librus

Uczestniczymy w programach

aspe

Program far

Od Grosika Do Zlotowki

Etwinning Logo

Projekt zdalna szkoła

Program office